مسار التنقل

MMG / PLS

MMG / PLS

ingrandisci Riduci contrasto Nocontrasto play pause resume cancel

Questa rubrica è dedicata alla comunicazione con i Medici di Medicina Generale ed i Pediatri di Libera Scelta convenzionati con la nostra Azienda.

Vai a Farmaci erogabili D.L. 648/96

مكتبة المستندات

ليست هناك مستندات أو ملفات وسائط في هذا المجلد.
المستخدم المختار الإسم الحجم تاريخ التعديل الوصف
المجلّدات
FARMACIA -- منذ 1 سنة
المستندات
Corretta gestione dei Farmaci in Distribuzione per Conto (DpC) ٨٤٩ كيلوبايت منذ 1 سنة
AGGIORNAMENTO SPEDIBILITA' PIOGLITAZONE 1 5mg e PIOGLITAZONE 3omg ٤١٥ كيلوبايت منذ 1 سنة
Decreto n. 114 del 2/12/2013 ١٫٨ ميجابايت منذ 1 سنة
Modifiche e integrazioni Decr. 114 /foglio2 ٦٤٧ كيلوبايت منذ 1 سنة
Modifiche e integrazioni Decr.114 /foglio1 ٦٧٢ كيلوبايت منذ 1 سنة
Decreto 114 del 2/12/2013 II parte ٧٨٥ كيلوبايت منذ 1 سنة
Prot. 10822 del 3/11/2014 ١٣٨ كيلوبايت منذ 1 سنة
Inventario dpc ٧٠٧ كيلوبايت منذ 1 سنة
Nadroparina ١٤١ كيلوبايت منذ 1 سنة
Ranexa Rinegoziazione del medicinale per uso umano «Ranexa», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ١٥٠ كيلوبايت منذ 1 سنة
Ranolazina ELIMINAZIONE PIANO TERAPEUTICO AIFA ٢٫٨ ميجابايت منذ 1 سنة
Abasaglar GU 31 del 8Feb2016 Classe A ١٠٤ كيلوبايت منذ 1 سنة
Mod spedizione ABASAGLAR Insulina Glargine BIOSIMIL del 1213 ١ ميجابايت منذ 1 سنة
Esenzioni Ciclosporina ٧٫٣ ميجابايت منذ 1 سنة
{title}
الآن عن طريق
  • thumbnail
    الآن عن طريق

    {title}