مسار التنقل

Furto Smarrimento Ricettari e Timbri

Furto Smarrimento Ricettari e Timbri

ingrandisci Riduci contrasto Nocontrasto play pause resume cancel

Con la procedura Aziendale prot. 0001906/2016 del 15/01/2016, è stato istituito un percorso teso a limitare il rischio fraudolento di spedizione delle ricette SSN e/o di illegittimo utilizzo dei timbri identificativi dei medici, allorquando questi siano stati oggetto di furto o di smarrimento. A tal fine si rendono disponibili sul sito le denunce che pervengono alla ASL con l'obiettivo di prevenire  illeciti a danno del SSN, ed uso improprio di prestazione farmaceutiche e  specialistiche. 

Nota della GRC/2017 - Piattaforma Informatica Sani.ARP.

مكتبة المستندات

ليست هناك مستندات أو ملفات وسائط في هذا المجلد.
المستخدم المختار الإسم الوصف الحجم تاريخ التعديل
المجلّدات
Furto smarrimento ricettari e timbri 2023 -- منذ 1 شهر
Furto smarrimento ricettari e timbri 2016 -- منذ 1 سنة
Furto smarrimento ricettari e timbri 2017 -- منذ 1 سنة
Furto smarrimento ricettari e timbri 2018 -- منذ 1 سنة
Furto smarrimento ricettari e timbri 2019 -- منذ 1 سنة
Furto smarrimento ricettari e timbri 2020 -- منذ 1 سنة
Furto smarrimento ricettari e timbri 2021 -- منذ 1 سنة
Furto smarrimento ricettari e timbri 2022 -- منذ 8 أشهر
{title}
الآن عن طريق
  • thumbnail
    الآن عن طريق

    {title}